Postępowanie sądowe

Kan­ce­la­ria re­pre­zen­tu­je Klientów w postępo­wa­niach sądo­wych na te­re­nie całej Pol­ski. Re­pre­zen­ta­cja w postępo­wa­niach sądo­wych sta­no­wi istotną cześć działal­ności Kan­ce­la­rii i obej­mu­je:

 • postępowanie w sprawach cywilnych
 • postępowanie upadłościowe i układowe
 • dochodzenie wierzytelności
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 • reprezentowanie w sprawach karnych.

Prawo spółdzielcze

Kan­ce­la­ria za­pew­nia kom­plek­sową obsługę spółdziel­ni miesz­ka­nio­wych. W za­kre­sie świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rie usług mieści się m.in.:

 • tworzenie spółdzielni, sprawy o podział spółdzielni i przekształcanie spółdzielni
 • przygotowywanie statutów, regulaminów i uchwał
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych spółdzielni
 • obsługa prawna organów spółdzielni
 • dochodzenie roszczeń z tytułu opłat za korzystanie z lokalu

Postępowanie upadłościowe

Zakres naszych usług obejmuje:

 • postępowanie upadłościowe obejmujące likwidacje majątku dłużnika
 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością
 • postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
 • likwidacja spółek

Prawo spółek

Kan­ce­la­ria za­pew­nia kom­plek­sową obsługę prawną spó­łek dla firm dzia­ła­ją­cych w róż­nych sek­to­rach. Zaj­mu­je­my się wszel­ki­mi aspek­ta­mi funk­cjo­no­wa­nia spółek. Stała obsługa praw­na obej­mu­je m.in.:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • bieżąca obsługa działalności spółek i ich organów
 • pro­wa­dze­nie spraw spółek przed sąda­mi, or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej i in­ny­mi pod­mio­ta­mi

Doradztwo w zakresie umów

Kan­ce­la­ria przy­go­to­wu­je dla Klientów umo­wy oraz opi­niu­je otrzy­ma­ne pro­jek­ty umów. Udzie­la­my wspar­cia przy za­wie­ra­niu umów, pod­czas ne­go­cja­cji, a także przy re­ali­za­cji umów oraz na eta­pie sporów związa­nych z wy­ko­na­niem umo­wy. Dzięki po­sia­da­nej wie­dzy i doświad­cze­niu je­steśmy w sta­nie opty­mal­nie za­bez­pie­czyć in­te­re­sy na­szych klientów.