O kancelarii

Kan­ce­la­ria Ad­wo­kac­ka Ad­wo­ka­ta Wiesława Ostrow­skie­go od 2007 ro­ku świad­czy kom­plek­so­we usługi praw­ne dla przed­siębiorców i osób fi­zycz­nych. Re­pre­zen­tu­je­my na­szych Klientów w postępo­wa­niach sądo­wych i ad­mi­ni­stra­cyj­nych. Świad­czy­my również usługi w za­kre­sie do­radz­twa przy wszel­kie­go ty­pu umo­wach cy­wil­no­praw­nych. Za­pew­nia­my obsługę współpra­cującej z na­mi Kan­ce­la­rii No­ta­rial­nej, jak również do­rad­cy po­dat­ko­we­go oraz rze­czo­znaw­cy majątko­we­go.

Za­pew­nia­my obsługę w języ­ku an­giel­skim i nie­miec­kim. Po­sia­da­my ciągle rosnącą grupę stałych klientów kor­po­ra­cyj­nych, jak i osób fi­zycz­nych. W na­szej działal­ności sto­su­je­my kom­plek­so­we oraz efek­tyw­ne roz­wiąza­nia po­zwa­lające na re­ali­zację zakłada­nych przez na­szych Klientów celów.

Adwokat Wiesław Ostrowski

Adwokat Wiesław Ostrowski

W 2002 r. uzy­skał ty­tuł ma­gi­stra praw na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­lońskim w Kra­ko­wie.

W 2007 r. złożył eg­za­min ad­wo­kac­ki i zo­stał wpi­sa­ny na listę ad­wo­katów Izby Kra­kow­skiej. Od 2007 r. pro­wa­dzi In­dy­wi­du­alną Kan­ce­la­rie Ad­wo­kacką. W la­tach 2010-2012 pra­co­wał w Te­le­wi­zji Pol­skiej S.A. Od­dział w Kra­ko­wie na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka Re­gio­nal­nej Agen­cji Pro­du­cenc­kiej. W 2011 r. ukończył po­dy­plo­mo­we stu­dia dzien­ni­kar­stwo i ko­mu­ni­ka­cja me­dial­na na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­lońskim.